Chính Sách Bảo Hành

1. Thông tin liên hệ:

– Ông: Lại Vũ Hoàng

– Chức vụ: Quản lý dự án

– Email: info@wacontre.com

– Điện thoại: 02838201012

1. Chính sách bảo hành:

-Khách hàng sẽ được bảo hành gói sản phẩm HROI ngay khi gặp sự cố và cho tới hết thời gian sử dụng phần mềm. Phạm vi bảo hành và hỗ trợ sử dụng không bao gồm: các hư hỏng phần mềm và cơ sở dữ liệu do nguyên nhân chủ quản của Bên sử dụng như các trường hợp sau:

– Sự tấn công của virut

– Sự phá hoại cố ý phần mềm và cơ sở dữ liệu

Phương thức bảo hành: trong thời gian bảo hành, sau khi nhận được thông báo của Bên sử dụng phần mềm bằng điện thoại, fax hoặc email thì HROI có trách nhiệm đề xuất giải pháp khắc phục các lỗi của chương trình theo phương thức sau đây:

– Trong trường hợp có yêu cầu khẩn cấp từ đơn vị sử dụng thì HROI sẽ cử người xử lý chậm nhất trong vòng 02 (hai) đến bốn 04 (giờ) nếu có thể.

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của HROI áp dụng:

HROI cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để sử dụng cho các lần thanh toán sau trên HROI.vn với nguyên tắc HROI chỉ lưu khóa thông tin thẻ thanh toán đã được các Đối Tác Cổng Thanh Toán mã hóa.

Vì vậy: Khách hàng lựa chọn sử dụng tiện ích: trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán khách hàng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết.

Khách hàng không lựa chọn sử dụng tiện ích: thông tin Thẻ thanh toán của khách hàng không lưu trên hệ thống của HROI mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế trên các Đối Tác Cổng Thanh Toán.

Khách hàng truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS. HROI đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chính sách thanh toán cho mọi giao dịch thực hiện trên website https://HROI.vn